EST

MTÜ Sangaste Rukkiküla põhikiri

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Sangaste  Rukkiküla (edaspidi MTÜ) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2 MTÜ nimi on Mittetulundusühing Sangaste Rukkiküla.

1.3 MTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Valga maakond, Sangaste 67013.

1.4 MTÜ on asutatud 07.05.2008.

1.5 MTÜ on oma tegevuses sõltumatu ja juhindub seadustest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja headest tavadest.

1.6 MTÜ võib teha koostööd kõigi isikutega kodu- ja välismaal ning vajadusel astuda teiste ühingute liikmeks.

1.7 MTÜ-l on iseseisev bilanss. MTÜ-l võivad olla vara ja pangaarved.

1.8 MTÜ tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kasumit ei jaotata MTÜ liikmete vahel.

1.9 MTÜ-l on õigus palgata töötajaid.

1.10 MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.11 MTÜ on asutatud määramata tähtajaks.

2. MTÜ EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD

2.1 MTÜ tegevuse eesmärgid on:

2.1.1 laiendada ja süvendada inimeste teadmisi Sangaste piirkonna ja selle ümbruse loodusest, ajaloost ja kultuuriloost;

2.1.2 edendada, arendada ja turundada ettevõtlust Sangaste piirkonnas;

2.1.3 edendada koostööd organisatsioonide ja piirkondade vahel;

2.1.4 osaleda ajalooliste, kultuuriliste ja looduslike objektide korrastamisel;

2.1.5 aidata ellu viia turismi-, ajaloo-, kultuuri-, põllumajanduse, kohaliku toidu ja keskkonnahoiuga seotud projekte;

2.1.6 edendada ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandi jäädvustamist, säilitamist,  eksponeerimist ja vahendamist;

2.1.7 osaleda kodu-, loodus- ja ajaloouurimustes;

2.1.8 kaasata teisi isikuid oma tegevusse ja osaleda teiste samalaadsete organisatsioonide tegevuses.

2.1.9 arendada kogukonda ja parandada piirkondlikku konkurentsivõimet.

2.1.10 kaasa aidata Sangaste piirkonna arenemisele kestliku, keskkonnasõbraliku ja uuendusliku majandusmudeliga piirkonnaks nii Eesti kui Euroopa Liidu mõistes.

2.2 MTÜ teeb eesmärkide saavutamiseks:

2.2.1 korraldab tervistavaid ja inimeste teadmisi laiendavaid loodus- ja kultuurihoiu alast ühistegevust (matkad, kokkutulekud, talgud, koolitused jms);

2.2.2 korraldab tegevusega seotud koolitusi, seminare, näitusi, kirjastustegevust ja võib kasutada kõiki tegevuste jäädvustamise vahendeid;

2.2.3 korraldab ja/või viib läbi vahendite hankimise eesmärgil tasulisi üritusi, müüb tooteid ja teenuseid, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid MTÜ omanduses oleva varaga põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;

2.2.4 koostab ja esitab toetusfondidele projekte põhikirjaliste eesmärkide täitmise rahastamiseks ning korraldab projektide elluviimist;

2.2.5 kujundab piirkonna turismialast mainet, koostab ja annab välja piirkonda tutvustavaid trükiseid ja kaarte;

2.2.6 organiseerib ja koordineerib piirkonna ühisturundust ja selleks vajalikke tegevusi;

2.2.7 soetab, omab ja haldab kinnisvara.

3. MTÜ LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE

TINGIMUSED JA KORD

3.1 MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb Sangaste piirkonnas, soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

3.2 MTÜ liikmeks sisseastumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse.

3.3 MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kolme kuu jooksul.

3.4 Liikmestaatuse taotleja loetakse MTÜ liikmeks alates otsuse vastuvõtmisest. Päevast mil liikmeks astuja loetakse MTÜ liikmeks tekivad tal MTÜ liikme õigused, kohustused ja vastutus.

Liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja arvel toodud tähtajal.

3.5 Asutajaliikmetel ja hiljem vastuvõetud liikmetel on ühesugused õigused ja kohustused.

MTÜ liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda kui liikmekanditaat ei vasta MTÜ liikmele esitatud nõuetele.

MTÜ liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse kirjalikult või e-maili teel isikule viie päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuses peab olema märgitud keeldumise põhjus.

3.6 MTÜ juhatus peab MTÜ liikmete arvestust.

3.7 MTÜ liikmel on õigus juhatusele kirjalikult esitatud avalduse alusel välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumispalve hiljemalt 30. päeva jooksul arvates avalduse juhatusele saabumise päevast. Välja astuda sooviv liige on kohustatud kõrvaldama kõik oma võlgnevused MTÜ ees enne juhatuse vastava otsuse tegemist.

3.8 MTÜ liikme võib juhatuse otsusega MTÜ-st välja arvata, kui ta:

a) kahjustab oma tegevusega MTÜ nime või mainet;

b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või MTÜ organite poolt talle pandud

kohustuse;

c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;

d) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ koosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel;

e) kasutab oma liikmelisust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

3.9 MTÜ-st väljaastumise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamist arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda seal oma seisukohaga. Väljaarvamise korral on väljaarvatul õigus taotleda MTÜ üldkoosolekult enda MTÜ liikme staatuse ennistamist.

3.10 Liikmeksoleku lõppemisega lõpevad isikul MTÜ-ga seotud õigused ja kohustused, välja arvatud varaliste kohustuste täitmisest tulenevad vaidlused, mis lahendatakse poolte vahelise kokkuleppega või kohtukorras.

4. MTÜ LIIKME KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

4.1 MTÜ liige on kohustatud:

4.1.1 täitma käesolevat põhikirja, MTÜ üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning head tava;

4.1.2 hoidma heaperemehelikult MTÜ vara;

4.1.3 hoidma ja kaitsma MTÜ ja Sangaste piirkonna head mainet;

4.1.4 osalema MTÜ tegevuses ning täitma üldkoosoleku või juhatuse otsusega talle pandud kohustusi.

4.2 MTÜ liikmel on õigus:

4.2.1. võtta osa MTÜ üldkoosolekutest isiklikult või tema poolt volitatud esindaja kaudu;

4.2.2 esitada juhatusele avaldusi, kaebusi ja järelpärimisi seoses MTÜ tegevusega;

4.2.3 olla valitud MTÜ juhatusse või revisjonikomisjoni;

4.2.4 osa võtta MTÜ poolt korraldatud üritustest;

4.2.5 taotleda MTÜ eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuses Turismiküla toetust ja kaitset.

5. MTÜ TEGEVUSE JUHTIMINE

5.1 MTÜ juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.

5.2 MTÜ üldkoosolek on MTÜ kõrgeim juhtorgan.

5.3 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

5.3.1 MTÜ põhikirja muutmine, täiendamine või uue põhikirja vastuvõtmine;

5.3.2 MTÜ ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustamine;

5.3.3 juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete määramine või tagasikutsumine;

5.3.4 seadustega ette nähtud ja MTÜ-ga seotud muude küsimuste, mis pole teiste organite pädevusse antud, otsustamine;

5.3.5 liikmemaksu kehtestamine ja selle tasumise tähtaja määramine;

5.3.6 juhatuse poolt esitatud aasta tegevuskava vastuvõtmine ja majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.

5.4 MTÜ üldkoosolek:

5.4.1 üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;

5.4.2 üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse igale liikmele vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist kirjalikult või e-posti teel;

5.4.3 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt pool MTÜ liikmetest.

Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid ,tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt ühe kuu jooksul.

Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

5.4.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.4.5 Põhikirja muutmiseks on vaja 2/3 ning eesmärgi muutmiseks 9/10 MTÜ liikmete nõusolek.

5.4.6 üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5 MTÜ juhatus:

5.5.1 MTÜ igapäevast tegevust juhib ja MTÜ-d esindab juhatus, kuhu kuulub 1-3 liiget;

5.5.2 Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt ametisse kolmeks aastaks;

5.5.3 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5.4 Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab  10 000  eurot, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.

5.6 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

5.6.1 aasta tegevuskava ja eelarve koostamine ja majandustegevuse aastaaruande esitamine kinnitamiseks üldkoosolekule;

MTÜ töötajate tööle võtmine ja vabastamine;

MTÜ majandamine, jooksvate majandusprobleemide lahendamine ja nendest tulenevate otsuste vastu võtmine.

5.6.3 avalduste ja ettepanekute läbivaatamine ja asjakohaste lahenduste väljatöötamine;

5.6.4 MTÜ asjaajamise ja igapäevase töö korraldamine; lepingute sõlmimine, täitmise korraldamine ja lõpetamine;

5.6.5 MTÜ esindamine, üldkoosolekute kokkukutsumine ja selle otsuste täideviimine ja MTÜ juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal.

6. MTÜ TEGEVUSE REVIDEERIMINE

6.1 MTÜ kontrollorgan on revisjonikomisjon;

6.2 Revisjonikomisjon on ühe- kuni kolmeliikmeline.

6.3 Revisjonikomisjoni liikmed ja esimees määratakse üldkoosoleku poolt MTÜ liikmete hulgast.

6.4 Revisjonikomisjoni liige ei või kuuluda MTÜ juhatusse ning ei või olla MTÜ palgaline töötaja.

Revisjonikomisjoni  volituse tähtaeg on kolm aastat.

6.5 Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjoniaruande.

6.6 Revisjonikomisjonil on õigus:

6.6.1 kontrollida MTÜ varasid, pangaarveid, raamatupidamisdokumente ja toimingute seaduslikkust;

6.6.2 kaasata kontrollimise juurde asjatundjaid väljastpoolt MTÜ-d;

6.6.3 osa võtta juhatuse koosolekutest, olla teadlik juhatuse otsustest ja kutsuda kokku juhatuse koosolek.

6.7 Revisjonikomisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.

6.8 Revisjonikomisjoni koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla revisjonikomisjoni esimees ja protokollija.

7. MTÜ TEGEVUSE LÕPETAMINE, JAGUNEMINE VÕI LIITUMINE

7.1 MTÜ tegevuse lõpetamine, jagunemine või liitmine toimub seadustega sätestatud korras.

7.2 MTÜ likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 MTÜ likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle samu eesmärke järgivale tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirjas olevale ühingule või kohalikule omavalitsusele.

Põhikiri on vastu võetud MTÜ SANGASTE TURISMIKÜLA asutamiskoosolekul 2008 aastal Sangastes.

Põhikirja on muudetud 19.09.2011 MTÜ SANGASTE TURISMIKÜLA üldkoosolekul.

Põhikirja on muudetud 15.03.2014 MTÜ SANGASTE TURISMIKÜLA üldkoosolekul.